תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אורגניקו ומכירות משתלת הדר נוי בע”מ

אתר אורגניקו מתמחה בגידול צמחים.

 • יש לשים לב שכל הצמחים באתר נרכשים במשתלת הדר נוי בע”מ ולא אורגניקו

ברוכים הבאים לאתר אורגניקו ותודתנו לכם מראש – שכן אתר זה הוקם על ידי מורן טבעוני בעבורכם ולהנאת השימוש בו

משתלת אורגניקו מספקת לכם מידע, רכישת צמחים וציוד גינה מבוצע עלי ידי משתלת הדר נוי בע”מ 

בדף זה מפורסם תקנון האתר וכל אורח מתבקש לתת את מלוא תשומת הלב לאמור בתקנון זה כאשר עצם הכניסה לאתר מהווה הסכמה מחודשת לתנאים הנקובים בו לשימוש באתר, ביצוע רכישות וכללי התנהגות, אחריות, הגבלות היתרים וכיו”ב עניינים שיפורטו להלן – כאשר כל שימוש באתר כפוף לזכויות אורגניקו אשר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאים אלה ו/או את תוכן האתר מזמן לזמן כולו או חלקו ובכל צורה שהיא לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת – וכל משתמש או אורח מסכים כאמור בעצם כניסתו לתנאים אלה ומוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין כמו גם על כל תביעה ו/או דרישה בכל עניין הנובע מתקלה כלשהי בהפעלת האתר או השימוש בו.

מובהר כי, כל סמליל, סימן כיתוב תמונה או סמל ולרבות הרכב כל פרט כזה הינם קניינו של מורן טבעוני שהוא בעל זכויות בסימנים אלה ו/או זכויות יוצרים לגביהם ואין להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו בחומר והנתונים שבאתר זה.

הבהרה כללית:

מובהר כבר בתחילה כי, תוכן האתר והמידע הכלול בו אינם מהווים המלצות לטיפול בצמחים ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ו/או מתיימרים לספק מידע כזה או אחר ובכלל זה אף לא מידע פרטני על צמחים – אלא אך ורק לצורך הרחבת הידע האישי של המשתמש או האורח ועל אחריותם, אף אם תוכן הדברים יכול להתפרש ככזה אשר מבטא דעה אישית או ציטוט אסכולה מסויימת.

בכל מקרה ובמיוחד באם מדובר במקרה חרום אין להסתמך על התכנים והעצות שבאתר (על כל ו/או איזה מחלקיו) אלא לפנות ללא דיחוי לייעוץ מקצועי על צמחים או כל מומחה בתחום שכן כל שימוש או הסתמכות על האתר יהיה אך ורק על אחריותם המלאה של המשתמשים והאורחים.

מובהר כי אורגניקו ו/או כל מי מטעמה הקשור ו/או נוגע לאתר ו/או לפעולתו יהא פטור ולא ישא בשום אחריות חובה ו/או חבות לכל מקרה ו/או כל תוצאה ישירה או עקיפה וכאמור עצם הכניסה לאתר מהווה הסכמה מצד המשתמש או האורח לתנאי זה – שאם לא כן תיאסר עליו הכניסה לאתר.

קניין רוחני וסימני מסחר:

כל תוכן האתר ללא יוצא מן הכלל ולרבות סימני המסחר, המלל, הרכב המלל, המידע וכל נתון אחר שייכים לאורגניקו האוחזת בכל זכויות הבעלות באתר ובשירותים הניתנים בו. המשתמשים או האורחים אינם רשאים להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר (כולו או חלקו) למעט אם מדובר בשימוש לצורך אישי ופרטי ו/או באם ניתנה רשות מפורשת בכתב מאת אורגניקו

תנאי מוקדם לכניסה לאתר כאמור הינו הסכמה של המשתמש או האורח שלא לעשות כל פעולה אשר עלולה (במישרין או בעקיפין) לפגוע או לגרוע מזכויות אורגניקו  באתר ובכלל זה בזכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים.

השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים ואישיים בלבד ולא לצרכי מסחר סיטונאי.

האורחים ו/או המשתמשים מתחייבים בעצם כניסתם לאתר שלא לפרסם ו/או לשדר ו/או למכור ו/או להעתיק ו/או להפיץ תוכן או מידע הקשור ו/או נוגע לאתר בין בתמורה או לא בתמורה למעט אם ניתנה להם רשות מפורשת מראש ובכתב מאת משתלת הדר נוי בע”מ.

הגבלת אחריות:

מובהר כי כל תוכן האתר כפי שהוא ו/או כפי שיהיה מפעם לפעם מיועד לשימוש כמו שהוא ואיך שהוא ולא ניתן להתאימו לאיזה משתמש ו/או סוג משתמשים ו/או אורחים, ועם הכניסה לאתר המשתמשים ו/או האורחים מתחייבים שלא תהיינה להם כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לתוכן, טיבו ומאפייניו וכל אחריות השימוש תחול עליהם באופן בלעדי ובלתי מסוייג.

בעצם הכניסה לאתר כל משתמש ו/או אורח מצהירים ומודעים לכך כי משתלת הדר נוי בע”מ לא תישא בכל אחריות באשר לתוכן האתר ו/או לכל אמצעי צפיה דרכו יראה אתר זה, ובכלל זה לא תהא כל אחריות חובה ו/או חבות על אורגניקו בע”מ בהתייחס לכל נזק או הוצאה הנוגעים ו/או שיש להם קשר לאותו ציוד ובכלל זה מהימנותו, אמינותו והשפעתו על מחשבים וכל ציוד נלווה אחר של המשתמשים באתר ו/או האורחים וכן לכל נזק, אבדן, עגמה וכיו”ב עניינים – בין במישרין ובין בעקיפין שתגרמנה ו/או עלולות להגרם למשתמשים ו/או האורחים, לרכושם או לכל צד שלישי.

ידוע ומובהר כי תנאי לשימוש הוא כי השימוש תמיד וללא יוצא מהכלל יהא באחריות המשתמש בלבד והמשתמש פוטר בזאת את משתלת הדר נוי בע”מ מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו יהא מקורם אשר יהא.

מאידך, מובהר וכל משתמש או אורח מסכימים לכך כי אורגניקו אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב לרציפות שימוש ו/או העדר הפרעות ו/או חסימות ו/או כשלים כלשהם בין אם כאלה הנוגעים לאורגניקו ובין אם לאו וכל משתמש ו/או אורח פוטר את אורגניקו  מכל אחריות.

הגבלה ופטור מאחריות תחול באופן מיוחד בהתייחס לכל הסתמכות על כל ידע ו/או מידע המופיעים באתר שכן כאמור כל תוכן האתר בא לצרכי מידע והעשרה עצמית ואין לראות בו כדי הוראות טיפול ו/או ייעוץ מקצועי ו/או המלצה להשמת חומר כזה או אחר ובמיוחד לא המלצה להפסקת השמת חומר כזה או אחר כאשר כל ייעוץ על צמח חייב להנתן על ידי מומחה, ואורגניקו לא תישא בכל אחריות חובה ו/או חבות בכל הקשור ו/או נוגע לנ”ל.

מדיניות פרטיות:

למעט אם תתקבל בקשה מפורשת בכתב ומראש אורגניקו תהא רשאית לאחסן את פרטי המשתמשים ו/או האורחים ו/או כל מי שנרשם ו/או פנה אורגניקו דרך האתר ו/או ביקר בו וכן לעשות כל שימוש לצרכי דיוור ישיר בפורמט קשיח או בדרך האינטרנט מכל סוג שהוא בין אם לצרכי שיווק ובין לצרכים אחרים של אורגניקו

אורגניקו  מבהירה כי הואיל ויתכנו פריצות לדוא”ל וכי אין ביכולתה להבטיח את רציפות מתן השירותים הרי שכל משתמש ו/או אורח מתחייבים לדאוג לגיבוי חיצוני של מערכת המחשב שלהם ובכלל זה הדואר האלקטרוני ובעצם השימוש באתר הוא פוטר את אורגניקו מכל חובה חבות או אחריות לכל תקלה שתנבע כתוצאה משימוש באתר, מחיקת דוא”ל ו/או שינויו, פריצה למחשב ו/או כל נזק או הוצאה אחרים, ישירים ו/או עקיפים.

רכישות בחנות, מועדון לקוחות:

במסגרת האתר ומבלי לפגוע ו/או לגרוע מהאמור לעיל מופעלת באתר חנות וירטואלית לנוחות ציבור האורחים והמשתמשים בדרך האינטרנט. כל האמור לעיל יחול גם בנוגע לרכישות בחנות וההוראות שלהלן באות להוסיף ויקראו בנוסף על האמור לעיל.

ביצוע רכישות בדרך האתר כפופה באופן מלא ובלתי מסוייג לתנאים המפורטים בתקנון זה אשר יחול על כל פעולה באתר בין אם לצרכי רכישה ו/או כל צורך אחר וכל רוכש משתמש ו/או אורח מצהיר ומתחייב כי בטרם ביצוע רכישה כלשהי הוא קרא והבין את ההוראות בתקנון זה וכי לא תהיה לו ולמי מטעמו ו/או הקשור אליו כל טענה ו/או תביעה ו/או מאנה ו/או דרישה כנגד משתלת הדר נוי בע”מ ו/או מפעילי האתר ו/או מי הקשור אליהם.

ככל ומשתמש, רוכש ו/או אורח יבקש/ו להצטרף למועדון הלקוחות ו/או להשתתף בפורום אזי יראוהו כמסכים לתנאים המיוחדים של אותו שירות ולרבות כאמור ההסכמה לקבלת דואר פרסומי ו/או שיווקי ויחולו עליו כל יתר הכללים שבתקנון זה אשר יחולו בנוסף וכתנאים מיוחדים נוספים להוראות כל דין.

לביצוע כל פעולה ובכלל זה רכישות באתר רשאי לבצע כל מי שהוא מעל גיל 18 וברשותו כרטיס אשראי המוחזק כדין בבעלותו ו/או שהוא בעל הזכויות החוקיות להשתמש בו אשר הונפק וניתן לסליקה על ידי אחת (או יותר) מחברות הסליקה הפועלות בישראל כדין ובתוקף ליום ביצוע הפעולה.

הזמנת מוצרים:

אורגניקו מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים לפי שיקול דעתה מעת לעת. ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים למכירה על ידי סימון סמליל עגלת הקניות המופיע ליד כל מוצר ומוצר העומד למכירה ו/או כל סימון אחר המתייחס לאותו מוצר. יחד עם זאת מובהר כי ככל ולא מופיע סמליל עגלת הקניות ו/או לא מופיע ציון העובדה כי ניתן לרכוש את המוצר לצד המוצר הרלוואנטי אזי לא ניתן לרכוש את המוצר ואורגניקו לא תהא חייבת לספק את המוצר ולא תהיה למשתמשים ו/או לאורחים כל טענה כנגד החברה בעניין.

זמינות המוצרים

על מנת שאורגניקו תוכל למלא אחר ההצעה לרכוש מוצר (אחד או יותר) יש לוודא שהמוצר מצוי במלאי החברה ו/או מי מספקיה. מובהר כי אורגניקו עושה ככל שלאיל ידה להבטיח את זמינות כל המוצרים המפורסמים באתר אולם לעיתים בשל ביקוש רב או כל סיבה אחרת לא מצוי מוצר ו/או מוצרים מסויימים במלאי ו/או נגרם עיכוב באספקתם כאשר במצב כזה אורגניקו תעשה ככל שביכולתה להודיע בדוא”ל ו/או בהודעה טלפונית על זמינות המוצר וכן להגיש הזמנה לקבל הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ו/או מחיר דומים כאשר באם תתקבל הזמנה יעודכנו אף בעל פה תנאי ההזמנה המעודכנת. באם יוחלט שלא להמשיך בהזמנה ולבטלה תבוטל העסקה בכפוף להוצאות אורגניקו.

גדלים באתר

יחידות מידה

המונח “ליטר” מתייחס בדרך כלל ליחידת מדידת נפח, השווה ל-1 דצימטר מעוקב או 1,000 סנטימטר מעוקב. בשימוש בהקשר של אדמה ומים, זה מציין את הנפח של כל חומר. עם זאת, היישומים וההשלכות שלהם שונות:

ליטר אדמה:

ליטר אדמה מתייחס לגודל העציץ מדידת נפח: כשמדברים על אדמה, ליטר מתייחס לנפח האדמה הקיימת. זה יכול לשמש כדי למדוד את כמות האדמה הדרושה כדי למלא עציץ

צפיפות והרכב: לאדמה יכולות להיות צפיפות והרכבים משתנים, המשפיעים על משקלה ותכונות אחרות. משקל ליטר מסוג אחד של אדמה עשוי להיות שונה מליטר מסוג אחר. (והגדרה של עציצים היא קבועה (לרוב)

ליטר מים:

מדידת נפח: בהקשר של מים, ליטר מתייחס לנפח המים הקיים. זה משמש כדי למדוד את כמות המים.

צפיפות וטוהר: צפיפות המים נשארת קבועה יחסית בטמפרטורות ולחצים שונים, כאשר 1 ליטר מים שוקל כ-1 קילוגרם (ב-4 מעלות צלזיוס). טוהר המים יכול להשתנות, ולהשפיע על תכונותיהם והתאמתם,

 • לכן יש לנתון זה השלכה על גודל עציץ ויש לשים לב שליטר מים לא שווה לליטר בגודל של עציץ

לאחר ביצוע ההזמנה

 • לאחר ביצוע ההזמנה, תישלח לרוכש הודעה על קליטת פרטי ההזמנה. כאמור אישור זה מהווה אישור על קליטת הזמנה במערכת ואינו מהווה קבלה ו/או התחייבות לספק את המוצר ו/או המוצרים שאספקתם תלויה כאמור בזמינותם במלאי.
 • ההזמנה תיחשב כמקובלת רק לאחר וידוא פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור חברת האשראי לביצוע העסקה וזמינות המוצרים במלאי.
 • תנאי לביצוע האספקה הינו עידכון מלוא פרטי המזמין ופרטי המשלוח באופן תקין ומסודר ולרבות פרטי התשלום וגביית התשלום בפועל. מובהר כי אורגניקו לא תישא בכל אחריות ו/או חובה ו/או חבות בגין אי קבלת הנתונים ו/או חלקם, תהא הסיבה לכך אשר תהא.
 • ככל ויתברר כי חל שיבוש כלשהו ו/או טעות בתיאור מוצר ו/או מחירו ו/או טיבו ו/או כל פרט אחר אורגניקו  תהא רשאית להודיע על ביטול העסקה והרוכש מביע מראש את הסכמתו לביטול העסקה ולא תהיה לו כל טענה בגין ביטול העסקה.
 • בכל מקרה וכתוצאה מפרטים שגויים לא ניתן יהיה למסור את המוצרים שהוזמנו והמוצרים יחזרו אל משתלת הדר נוי בע”מ ו/או יאבדו הרי שהרוכש יחוייב במלוא דמי הטיפול והוצאות המשלוח החוזר.
 • מוצרים שלא ניתן לאתר את רוכשם והוא לא התייצב בתוך 4 שבועות מיום הרכישה לקבלם במשרדי החברה – החברה תהא רשאית להשמיד את המוצרים והרוכש יהיה חייב לשאת בהוצאות ההשמדה בנוסף על האמור לעיל והחברה תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי בכל הוצאה ובגין כל טרחה כאמור.
 • ניתן לבצע תשלום הן באמצעות מילוי פרטי כרטיס האשראי במקום המיועד לכך בטופס או באמצעות נציג החברה בטלפון 050-8170400 או לתאם מראש מועד לביצוע התשלום במשרדי החברה לביצוע תשלום במזומן – אולם מובהר כי קבלת ההזמנה ולאחריו משלוח המוצרים כפוף לקבלת אישור חברת האשראי על ביצוע העסקה וזמינות המוצרים במלאי.

משלוחים

משלוחים מתבצעים על ידי משתלת הדר נוי בע”מ מתחייבת לספק את המוצרים בתוך 10 ימי עסקים מרגע קבלת אישור חברת האשראי על יתכנות ביצוע העסקה וזמינות המוצרים במלאי. זמן האספקה יחושב לפי ימי עסקים בלבד (היינו ימים א’ – ה’ ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג ומועד). משתלת הדר נוי בע”מ מתחייבת לעשות ככל שביכולתה – ואף מצליחה בכך – לקצר את זמני האספקה. מובהר כי מדובר באספקת מוצרים בתוך מדינת ישראל ורק באיזורים המופיעים באתר ובכפוף לסייגם שלהלן.

ככל ובשל נסיבות שאינן בשליטת משתלת הדר נוי בע”מ ו/או מפעיל האתר ו/או כל גורם אחר יתעכב מועד ביצוע האספקה ובכלל זה ומבלי לצמצם בשל תקלות טכניות בקבלת פרטי הרוכש ו/או המשתמש ו/או האורח ולרבות שביתות, השבתות, כח עליון, פעולות איבה ו/או מלחמה תבוצע האספקה בזמן הקצר ביותר האפשרי אולם באם יתארך מועד האספקה מעבר ל- 21 יום מיום מועד המסירה הנקוב לעיל יהיה הרוכש רשאי לבטל את ההזמנה וזאת כסעד בלעדי והרוכש לא יהיה רשא להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אורגניקו או משתלת הדר נוי בע”מ ו/או כנגד האתר ו/או כנגד מי מטעמם והוא מוותר ויתור מוחלט על העלאת כל טענה נוספת כאשר השבת הסכום ששולם בתוספת הצמדה בלבד תהיה התרופה היחידה והבלעדית למקרה כזה.

באם בין מועד ההזמנה ובין מועד האספקה יוטל היטל ו/או מס שיש בהם כדי לשנות את המחיר אזי הרוכש יהיה חייב לשלם את ההפרש ללא כל תנאי נוסף משתלת הדר נוי בע”מ תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי בסכום זה.

משתלת הדר נוי בע”מ רשאית לפי שיקול דעתה וללא כל חובה ו/או צורך לנמק את החלטתה להודיע על ביטול העסקה ו/או ההזמנה ו/או ההתקשרות ולבטל את החיוב של הרוכש ו/א המשתמש ו/או האורח ולנ”ל לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד משתלת הדר נוי בע”מ בגין כך.

אספקת המוצרים תבוצע על ידי שליחים. מובהר כי, זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע”י משתלת הדר נוי בע”מ ואינם בשליטתה והרוכש ו/או המשתמש מסכים ומצהיר כי לא תהיה לו כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם משתלת הדר נוי בע”מ ובכפוף לרשימת הישובים של החברה בהן מתבצעת שליחות עד הבית.

במידה ואין ביכולת חברת המשלוחים לבצע את המשלוח (מכל סיבה שהיא – ובכלל זה מזג אוויר, מצב בטחוני, סיכון מיוחד, אי זמינות, דואר נע, שטחים ו/או ישובים קטנים וכיו”ב עניינים לפי שיקול דעת החברה הבלעדי) יודע העניין לרוכש וככל ולא תתקבל הודעה אחרת ההזמנה תתבטל

משתלת הדר נוי בע”מ רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר המפורסם באתר בעת קבלת ההזמנה אצל אורגניקו. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם צוין אחרת.

מדיניות משלוחים

הובלה מתבצעת על ידי משתלת הדר נוי בע”מ ההובלה מחולקת לשתי אפשרויות הובלת מנוף לעצים בוגרים או לצמחים שלא ניתן להעביר במשלוח רגיל, ומשלוח צמחים רגיל שניתן להרים ללא מנוף

הובלת מנוף

הובלה מנוף עד 9 מטר – מתייחסת לעצים בוגרים אשר לא ניתן להעביר אותם במשלוח רגיל, במידה והמנוף אינו מגיעה לנקודה המצויה המנוף יפרוק במקום הקרוב ביותר האפשרי, בהתאם לחוקי התנועה והאפשרויות, מומלץ לשמור חניה יום לפני על מנת שתהיה אפשרות להוריד את הסחורה במקום קרוב ליעד

 • במידה ואין אפשרות לפרוק בכלל ויש צורך בביטול הזמנה על המזמין חל כל הוצאות המשלוח פלוס 20% מערך של מהעסקה,
 • שימו לב על המזמין חלה אחריות לאפשר ו/או לשמור מקום עגינה למשאית לצורך הפריקה, כל המשלוח מתואם על ידי משתלת הדר נוי בע”מ

הובלה רגילה

הובלה רגילה מתבצעת על יד הדר נוי בע”מ

 • במידה ויש צורך בתוספת סבלות לקומות ללא מעלית, יש להתייעץ עם המוקד הטלפוני שלנו לגבי עלויות

מדיניות החזרות

משתלת הדר נוי בע”מ דוגלת במסחר הוגן ולפיכך ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 ימים מיום קבלתם אך, כשהם תקינים, ארוזים באריזתם המקורית, סגורים בסגירת היצרן המקורית ולא נעשה בהם שימוש וזאת בהודעה בכתב שתתקבל אצל משתלת הדר נוי בע”מ או בדוא”ל בה יפורט אילו מוצרים מעוניינים להחזיר, מתי נרכשו ומה מועד התפוגה של כל מוצר כפי שמופיע על האריזה, – סעיף זה אינו מתייחס לצמחים שאותם לא ניתן להחזיר עקב מזיקים מקומיים כגון חרקים, פטריות, מחלות ועוד…

לאחר משלוח ההודעה יש לוודא קבלתה אצל משתלת הדר נוי בע”מ וליצור קשר עם החברה לבירור הפנייה. רק לאחר אישור זה לא תקף לצמחים על ההחזרה יש לשלוח את המוצרים בדרך הדואר לכתובת אשר תימסר.

לאחר החזרת המוצרים וקבלתם אצל משתלת הדר נוי יזוכה הרוכש ו/או המשתמש במחיר שנגבה בעבור המוצרים בהפחתת דמי המשלוח (ושליחות ההחזרה אם כך הוחזרו המוצרים).

בנוסף תנוקה עמלת ביטול עסקת אשראי לפי המידע מחברת האשראי הרלוונטית.

באם ימצא על ידי משתלת הדר נוי בע”מ כי המוצר לא ראוי להיות מוחזר (לא באריזה מקורית חדשה וסגורה כאמור ו/או אינו תקין) יזוכה הרוכש בסכום היחסי לערך המוצר שהוחזר בניכוי הוצאות משתלת הדר נוי בע”מ בטיפול במוצר, אריזתו מחדש, הנחה שתינתן לרוכש חדש של המוצר בשל היותו בשימוש ו/או בגין ביצוע כל התאמה נדרשת לשם השבת המוצר לקדמותו וכן כל הוצאה נוספת שהוציאה משתלת הדר נוי בהתקשרות בעסקה ובביטולה.

באם ימצא כי המוצרים הוחזרו בשל היותם בלתי תקינים בעת אספקתם לא יחוייב הרוכש בדמי משלוח. יחד עם זאת מובהר כי כל המוצרים נבדקים בטרם המשלוח.

מובהר כי, לא ניתן להחזיר מוצרים שניתנים לשכפול והעתקה ללא אריזה מקורית סגורה כחדשה. ככל ומוצר כזה נמצא פגום יש להשיבו ביחד עם האריזה המקורית בצירוף הוכחת הרכישה המקורית ובלוויית מכתב המתאר את הבעיה ובאם תתקבל הפניה ישלח מוצר חליפי על פי התנאים דלעיל על פי ההזמנה וככל שהמוצר מצוי עדיין במלאי.

מובהר כי הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

כוח עליון

בכל מקרה בו מחמת “כח עליון” נבצר ממשתלת הדר נוי לנהל את המלאי כתיקנו, לספק המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר שלה לבטל ללא תנאי את ההתקשרות עם הרוכש המשתמש ו/או האורח כולם או חלקם ולרוכש למשתמש ו/או האורח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד משתלת הדר נוי בע”מ והשבת הסכומים ששולמו כמפורט לעיל תהא הסעד היחידי והבלעדי שהם יהיו זכאים לו.

“כוח עליון” משמעו האמור לעיל ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

משתלת הדר נוי אינה מתחייבת לספק את השירותים כולם או חלקם ו/או להפעיל את האתר למשך זמן כלשהו והחברה שומרת על זכותה לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

מובהר ומותנה כי הדין החל על כל התקשרות ו/או על כל עניין הנובע מתקנון זה ו/או נוגע אליו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

לסיכום

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ליחידים ו/או רבים לפרטי או לתאגיד והשימוש בלשון זכר ו/או יחיד ו/או רבים הוא מטעמי נוחות בלבד כאשר גם לשון נקבה, רבים, יחיד, תאגיד ו/או פרטי במשמע, בהתאמה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שכל שינוי יהיה בתוקף החל ממועד פרסומו. (2024)

כתובת המשתלה

משתלת הדר נוי בע”מ

כתובת: באר יעקב אליהו 51

טלפון המשתלה: 054-4235040

מייל המשתלה: [email protected]

 

תקנון זה מוגן בזכויות יוצרים של אורגניקו